الگوریتم واجب تر از نان شب

الگوریتم روش گام به گام برای حل مسئله است. 

الگوریتم ها دارای ورودی ، شروط، متغیرها، تکرارها و خروجی هستند ، که با جمع این خصوصیت ها به ما کمک می‌کنند تا در مسیری که می خواهیم حرکت کنیم بدانیم چه مراحلی در انتظار ماست و به چه خروجی دست پیدا خواهیم کرد.

الگوریتم نویسی یا ترسیم یک الگوریتم صحیح در برنامه نویسی حرف اول را می‌زند، یک برنامه‌نویس اگر نتواند برای فکر و ایده خود الگوریتم مناسبی را فراهم آورد در نوشتن و پیاده سازی طرح خود قطعاً شکست خواهد خورد از این روست که برای برنامه نویس الگوریتم نویسی و فکر کردن به یک الگوریتم مناسب از نان شب هم واجب‌تر است.